Schedule Free Inspection

SEARCH RESULTS

11 Dec
Disinfectant Service AEON Specialized Bank Cambodia

អរគុណ

AEON Specialized Bank Cambodia

ដែលបានធ្វើការបង្ការ និងកម្ចាត់មេរោគជាប្រចាំគ្រប់សាខាទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញ ដើម្បីជាសុវត្តិភាពដល់គ្រប់ថ្នាក់ដឹកនាំ បុគ្គលិក អតិថិជន និងជាពិសេសដើម្បីសុវត្តិភាពប្រជាពលរដ្ឋក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

Truly Nolen Cambodia ប្តេជ្ញាជានិច្ច ក្នុងការផ្តល់ជូននូវគុណភាព និងបញ្ចេកទេសតាមស្តង់ដារជាតិ និងអន្តរជាតិក្នុងការកម្ចាត់ និងបង្ការមេរោគឆ្លងនានា ដោយធ្វើយ៉ាងណាការពារសុវត្តិភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។
ទ្រូលីណូលេន, ឯកទេសកម្ចាត់មេរោគខាងក្រៅ​&ក្នុងអគារ: 098999990/ 023989088

Disinfectant Service AEON Specialized Bank Cambodia

11 Dec
Disinfectant Service at Borey Sambath Meanheng 3
Truly Nolen Cambodia ប្តេជ្ញាជានិច្ច ក្នុងការផ្តល់ជូននូវគុណភាព និងបញ្ចេកទេសតាមស្តង់ដារជាតិ និងអន្តរជាតិក្នុងការកម្ចាត់ និងបង្ការមេរោគឆ្លងនានា ដោយធ្វើយ៉ាងណាការពារសុវត្តិភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

អរគុណ

Borey Sambath Meanheng 3

ដែលបានគិតគូរ និងចាត់វិធានការណ៍ច្បាស់លាស់គ្រប់សាខា (រូបភាពគម្រោងទី២) ដើម្បីគិតគូរដល់អតិថិជន បុគ្គលិករបស់ខ្លួន និងប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឃ្លាតឆ្ងាយពីជម្ងឺ កូវីដ-១៩។

✅ សូមចូលរួមប្រកាន់ភ្ជាប់តាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលបន្ថែមទៀត ដើម្បីចៀសផុតពីជម្ងឺ កូវីដ-១៩ ទាំងអស់គ្នា។
ទ្រូលីណូលេន, ឯកទេសកម្ចាត់មេរោគខាងក្រៅ​&ក្នុងអគារ: 098999990/ 023989088

Disinfectant Service at Borey Sambath Meanheng 3

25 Jun
No Pest Escape

Quick, Powerful, relexless, at Truly Nolen with over 80 years of experience, we are engineer to go after bugs & pest there, no tomorrow. And For them, there aren’t because of Truly Nolen is there, NO ESCAPE!
Visit www.trulynolen.com.kh Today

Tel: 023989088/ 098999990/ 089888880

.

23 Apr
Disinfectant Ingredients Spray Against Rotavirus Stain

Rotavirus is a very contagious virus that causes diarrhea. It’s the most common cause of diarrhea in infants and children worldwide, resulting in over 215,000 deaths annually. Before the development of a vaccine, most children in the United States had been infected with the virus at least once by age 5.

Symptoms

A Rotavirus infection usually starts within two days of exposure to the virus. Initial symptoms are a fever and vomiting, followed by three to eight days of watery diarrhea. The infection can cause abdominal pain as well.

In adults who are otherwise healthy, a rotavirus infection may cause only mild signs and symptoms or none at all.

When to see a doctor?

Once you notified kids getting such:

 • Has diarrhea for more than 24 hours
 • Has frequent episodes of vomiting
 • Has black or tarry stool or stool containing blood or pus
 • Has a temperature of 104 F (40 C) or higher
 • Seems lethargic, irritable or in pain
 • Has signs or symptoms of dehydration, including dry mouth, crying without tears, little or no urination, unusual sleepiness, or unresponsiveness

 

Personal Prevention and Disinfectant Control

To reduce the spread of Rotavirus, wash your hands thoroughly and often — especially after you use the toilet, change your child’s diaper or help your child use the toilet.

Truly Nolen introduces the most effective disinfectant product with it’s active ingredient those we can use to spray against the Rotavirus stain on the surface are Hydrogen peroxide (effective against Rotavirus and Rhinovirus) and Quarternary ammonium (Most effective for Rotavirus and Coronavirus). The disinfectant product we use is incredibly effective against other these viruses include Coronaviruses, has almost no toxicity and has been listed by EPA for specific use against the Rotavirus, Rhinovirus, SARS-CoV-2 virus…,”. Truly Nolen provides the excellent protocol and product to save people lives we touch.

20 Apr
World’s Leading Disinfection

TUCSON, Ariz. – Because pest control is essential to public health, Truly Nolen understands the need to help restore confidence among businesses and business owners when it comes to sanitation and safety. As a result, the company recently announced the debut of a service for disinfecting, sanitizing and eliminating viruses on non-porous surfaces such as countertops, tables, and door handles.

“As we have always known, sanitation is a critical part of pest control,” said Scarlett Nolen, Truly Nolen President. “Although we cannot guarantee our customer’s exposure to the virus, we can support safety and public health through our ‘TRULY Sanitized’ service.”

The new service will utilize two types of treatment on surfaces. The company’s technicians will treat with either a directed mist application or a wipe application depending on the scope. In directed mist application, the technicians will apply the product in a finely-misted droplet form on all non-porous surfaces, which will thoroughly distribute the material across a wide area for quick evaporation. In wipe application, the technicians will apply the product to a cloth and wipe down critical areas in rooms where a more targeted approach is needed (i.e. door handles or high-touch areas near finished surfaces).

“TRULY Sanitized” kills harmful germs and bacteria, prevents and eliminates mildew, and disinfects a wide variety of viruses, including hantavirus, Hepatitis B, hepatitis C, HIV-1 (AIDS Virus), influenza A/Brazil virus, influenza A H1N1 Virus, and, according to the Environmental Protection Agency, SARS-CoV-2, the virus that causes human coronavirus (COVID-19).

“We believe ‘TRULY Sanitized’ can be beneficial for homes, day care centers, supermarkets, restaurants, and more,” said Nolen. “We highly recommended the service for businesses that have frequently visited areas such as lobbies, kitchens, and checkout counters that are looking to further protect their employees and customers.”

15 Apr
Rat Is A Carrier For Viruses and Bacteria

Global- With many restaurants and other businesses closed due to COVID-19, rats are on the move in search of new food sources not only world’s issue but also Cambodia’s.

The closures, combined with physical distancing keeping many people at home, have resulted in less garbage being left on the streets and in dumpsters, removing the major source of food for rats and forcing them to scrounge elsewhere — including your home and some of operating businesses.

The reservoir, or host, of Lassa virus is a rodent known as the “multimammate rat” (Mastomys natalensis). Once infected, this rodent is able to excrete virus in urine for an extended time period, maybe for the rest of its life. Mastomys rodents breed frequently, produce large numbers of offspring, and are numerous in the savannas and forests of west, central, and east Africa. In addition, Mastomys readily colonize human homes and areas where food is stored. All of these factors contribute to the relatively efficient spread of Lassa virus from infected rodents to humans.

Transmission of Lassa virus to humans occurs most commonly through ingestion or inhalation. Mastomys rodents shed the virus in urine and droppings and direct contact with these materials, through touching soiled objects, eating contaminated food, or exposure to open cuts or sores, can lead to infection. Because Mastomys rodents often live in and around homes and scavenge on leftover human food items or poorly stored food, direct contact transmission is common. Mastomys rodents are sometimes consumed as a food source and infection may occur when rodents are caught and prepared. Contact with the virus may also occur when a person inhales tiny particles in the air contaminated with infected rodent excretions. This aerosol or airborne transmission may occur during cleaning activities, such as sweeping.

Direct contact with infected rodents is not the only way in which people are infected; person-to-person transmission may occur after exposure to virus in the blood, tissue, secretions, or excretions of a Lassa virus-infected individual. Casual contact (including skin-to-skin contact without exchange of body fluids) does not spread Lassa virus. Person-to-person transmission is common in health care settings (called nosocomial transmission) where proper personal protective equipment (PPE) is not available or not used. Lassa virus may be spread in contaminated medical equipment, such as reused needles.

What you need to avoid from this issue is to make home with free of food sources (Water and Food), remove harborages or where rodent can hide and live, close all rodent entrances, sanitize to make everywhere clean. If you are not confidence to control it, contact to your local pest control professional for inspection and provide proper rodent control for your home and business.

14 Apr
Awarded Disinfectant, all Branches of Cathay United Bank, PP.

Truly Nolen Interanational (Cambdoai) is now Awarded Disinfectant Services in all Branches of Cathay United Bank, Phnom Penh, Cambodia.

During the coronavirus outbreak over the world, Truly Nolen International are working hard to ensure the safety of both our customer, Cathay United Banks (all Phnom Penh Branches in Cambodia).

We, Truly Nolen International understand during these uncertain times, health and safety are primary concern for Cathay United Bank. Sanitation and disease prevention has always been a large part of our mission, and we want to continue to protect you and your loved customers with our Truly Sanitized Service, Virus Disinfectant.

12 Apr
Sanitizing and Disinfectant Service

We understand during these uncertain times, health and safety are your primary concern. Sanitation and disease prevention has always been a large part of our mission, and we want to continue to protect you and your loved ones with our Truly Sanitized service.

We’ve developed an effective service to protect you. We utilize the right product, employ the right protocol, and leverage over eight decades worth of know-how in training our technicians. Get your home or business Truly Sanitized today!

 • The products we use in Truly Sanitized are highly effective against disease-causing bacteria. The EPA recently determined that our products are effective against SARS-CoV-2, the virus that causes COVID-19.
 • Robust service protocol offering many benefits – Truly Sanitized kills harmful germs and bacteria, prevents and eliminates mildew, and disinfects a wide variety of viruses, including Hantavirus, Hepatitis B, Hepatitis C, HIV-1 (AIDS Virus), Influenza A/Brazil Virus, and Influenza A H1N1 Virus all in addition to Human Coronavirus.
 • We’ve got over 80 years of experience in protecting businesses and families and it shows in our vigorous training and material applications.

Our team will effectively disinfect, sanitize and eliminate viruses (including SARS-CoV2, which causes COVID-19) on non-porous surfaces such as countertops, tables, and door handles. The Truly Sanitized service is available for homes and businesses including single-family homes, apartment complexes, restaurants, offices, and more.

Preparing sanitized wipe - Truly Sanitized

The Truly Sanitized Process

The Truly Sanitized service is a customized treatment. When a technician arrives, he or she will do a thorough inspection and choose one of two treatment options.

 1. Directed Mist Application – We apply the product in a finely-misted droplet form on all appropriate surfaces. This method thoroughly distributes the material across a wide area and evaporates quickly.
 2. Wipe Application – We apply the product to a cloth and wipe down critical areas in rooms where a more delicate approach is needed. For example, door handles or high-touch areas near finished surfaces.

During the application, your technician will ask you to leave the interior of the rooms we are servicing for an hour while the treatment evaporates and eliminates the targeted organisms.

We recognize many businesses are suffering financial effects from the current COVID-19 situation. Contact us now to schedule your appointment or discuss optional financing.

Currently, Truly Sanitized is available in Cambodia and other counties.