Schedule Free Inspection

Truly Nolen Cambodia

03 Apr
វត្តជេដ្ឋាឧត្តម( ​វត្តគ្រួស) ​បានរួមចំណែកប្រឆាំងមេរោគកូវីដ១៩ (Covid-19)

ការចូលរួមបន្តិចបន្តួចដើម្បីការពារប្រជាពលរដ្ឋ និងព្រះសង្ឃអោយទទួលបានសុខភាពល្អ ជាការបរិច្ចាគប្រកបដោយធម៌ និងទទួលបានបុណ្យច្រើន។

ដើម្បីរួមចំណែកក្នុងការបង្ការ​ ការពារ និងទប់ស្កាត់ ការរីករាលដាលនៃមេរោគកូវីដ១៩ ក្រោមការណែនាំពីក្រសួងសុខាភិបាល និងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ ព្រមទាំងអាជ្ញាធរ មូលដ្ឋានផងដែរនោះ វត្តជេដ្ឋាឧត្តម​ (​វត្តគ្រួស)​ បានគិតគូរយ៉ាងខ្លាំង ទៅលើសុខុមាលភាពព្រះសង្ឃ យាយជី តាជី ញាតិញោមពុទ្ធិបរិស័ទជិតឆ្ងាយ និងជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋ ដែលកំពុងរស់នៅក្នុងបរិវេណវត្តតែម្តង។

ជាក់ស្តែងវត្តជេដ្ឋាឧត្តម( ​វត្តគ្រួស)​ បានទទួលការផ្តល់ជូនសេវាបង្ការ​ និងទប់ស្កាត់មេរោគ កូវីដ១៩ដោយ​ក្រុមហ៊ុនហ៊ុន​Truly Nolen ដែលជាក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាកម្មកម្ចាត់សត្វល្អិត និងបាញ់ថ្នាំបង្ការមេរោគលំដាប់អន្តរជាតិ ដែលមានបទពិសោធន៍ និងជំនាញច្បាស់លាស់ក្នុងវិស័យនេះជាង៨០ឆ្នាំ និងមានវត្តមានក្នុង ៦៦ប្រទេស មកបាញ់ថ្នាំប្រគេននៅក្នុងបរិវេណវត្តទាំងមូល ដើម្បីលើកកម្ពស់នូវសុវត្ថិភាព និងសុខមាលភាពដល់ព្រះសង្ឃ យាយជី តាជី និងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ ដែលកំពុងរស់នៅក្នុងវត្តទាំងមូល៕

ជាចុងក្រោយ យើងខ្ញុំព្រះករុណាសូមជូនពរព្រះតេជគុណ​ ព្រះនាមសាត វិបុល​ និងព្រះសង្ឃ យាយជី តាជី និងញាតិញោមទាំងអស់ទទួលបាននូវសុវត្ថិភាព និងសុខភាពល្អគ្រប់ៗគ្នា។

ទំនាក់ទំនងតាមរយៈ

Web    :​ www.trulynolen.com.kh
FB       :​ Truly Nolen Cambodia

E-mail : info@trulynolen.com.kh
Tel       : 023989 088 /098-9999-90/ 089 8888 80 /070 83 5678 /070 73 5678
#Covid #វត្តគ្រួស #វត្តជេដ្ឋាឧត្តម #Covid19 #Corona #CoronaVirus #កូវីដ19 #Disinfectant​ #AntiCovid19

28 Mar
COVID-19 Disinfectant For Orchid Hospital Koh Pich

ការជ្រើសរើសក្រុមហ៊ុនដែលមានការយល់ដឹង និងចេះប្រើប្រាស់ទឹកថ្នាំតម្រូវតាមតាមគោលដៅ (Product Property Classes) ដោយទឹកថ្នាំគ្មានពល (No Toxic, Non-Corrosive, LD50 >5000) មិនប៉ៈពាល់ស្បែក​ សុខភាពមនុស្ស សត្វ​និងរុក្ខជាតិ​ (No irritating to human skin, no 50 transdermal toxicity)ហើយជាពិសេសសកម្មភាពទឹកថ្នាំ(Broad Spectrum Activity, bateriticide) អាចបង្ការ និងកម្ចាត់មេរោគដោយដែលជាប់ ឬប្រលាក់លើទីតាំងផ្សេងៗ ហើយគុណភាពអាចការពារបានយូរលើសពី20ថ្ងៃ (Biodegradable more than 20 Days)។

សូមអរគុណចំពោះ មន្ទីរពេទ្យអឃីត(Orchid)កោះពេជ្រដែលបានមានទំនុកចិត្តមកលើសេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនហ្វេនឆាយអាមេរិក Truly Nolen International ក្នុងការបង្ការ និងទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដ១៩នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យ។ នេះជាការផ្តល់ការទុកចិត្តដល់អតិថិជនរបស់អ្នកក្នុងការសម្រាលកូន និងស្នាក់នៅប្រកបដោយផាសុកភាព និងជឿជាក់។

25 Oct
WINTER PESTS ARE

What to Do for Winter Pest Issues

Some people think that winter pests don’t exist in Charlotte, NC but they most certainly do, and infestations are no joking matter! It is much easier to prevent a pest problem than to face one head on. Wintertime attracts termites, stink bugs, roaches and other crawling critters into your home through the cracks and crevices in your walls, chimneys and other entryways unless you take proper preventive precautions.

Pests target the warmth in your home as a safe and appealing place to survive the winter. Here’s a list of destructive qualities of pests that you can avoid altogether this winter through prevention:
– Physical damage to the structure of your home and personal belongings
– Contamination of walls and surfaces
-Infestation of food products
– Adverse effects to your health by spreading germs and irritating allergies
– Disruption to your comfort and sense of well-being

Spiders, mice, roaches, termites and more are some examples of the critters you could find in your family room, garage and basement so best practice is to take action and prevent the problem before it starts.

To safeguard your home from pests this winter, here are some pest control and prevention tips:

– Seal up cracks in the walls, ceilings and flooring when first cold hits
– Block entryways, fix window screens and chimney screens
– Maintain a clean yard free of debris
– Avoid leaving standing water or damp spots
– Clean up potential nesting areas and remove cobwebs

If you find unwanted critters like ants, roaches or mice have already entered your home to escape the cold, call a pest management company like Truly Nolen Charlotte who can end the infestation promptly and manage further prevention. If you would like to take precautionary measures to safeguard your home against pests, Truly Nolen Charlotte also specializes in pest prevention programs.

12 Mar
WINTER PESTS ARE A REALITY IN CHARLOTTE

Some people think that winter pests don’t exist in Charlotte, NC but they most certainly do, and infestations are no joking matter! It is much easier to prevent a pest problem than to face one head on. Wintertime attracts termites, stink bugs, roaches and other crawling critters into your home through the cracks and crevices in your walls, chimneys and other entryways unless you take proper preventive precautions.

Common Winter Pests & Their Destructive Qualities

Pests target the warmth in your home as a safe and appealing place to survive the winter. Here’s a list of destructive qualities of pests that you can avoid altogether this winter through prevention:
– Physical damage to the structure of your home and personal belongings
– Contamination of walls and surfaces
-Infestation of food products
– Adverse effects to your health by spreading germs and irritating allergies
– Disruption to your comfort and sense of well-being

Spiders, mice, roaches, termites and more are some examples of the critters you could find in your family room, garage and basement so best practice is to take action and prevent the problem before it starts.

What to Do for Winter Pest Issues

To safeguard your home from pests this winter, here are some pest control and prevention tips:

– Seal up cracks in the walls, ceilings and flooring when first cold hits
– Block entryways, fix window screens and chimney screens
– Maintain a clean yard free of debris
– Avoid leaving standing water or damp spots
– Clean up potential nesting areas and remove cobwebs

If you find unwanted critters like ants, roaches or mice have already entered your home to escape the cold, call a pest management company like Truly Nolen Charlotte who can end the infestation promptly and manage further prevention. If you would like to take precautionary measures to safeguard your home against pests, Truly Nolen Charlotte also specializes in pest prevention programs.

12 Mar
MICE 101: EVERYTHING YOU NEED TO KNOW ABOUT MICE IN CHARLOTTE

Homeowners will most often see mice scampering through their residence in the fall and winter seasons due to the cold; however, mice can live in homes year-round in North Carolina. If you see one mouse in your home, there is a likely chance that more have already broken in through openings and entryways and burrowed away in the walls, under the stairs and in other warm crevices of your home.

Unveiling the Mystery of Mice

Mice are more common and cause significantly more damage than rats in a home. Rodents are known to reproduce quickly, and a female mouse can start reproducing as early as 2 months old, having up to 150 babies a year.

Basic facts on house mice:

– Although small, mice can eat up to 20 times a day.
– Mice are good jumpers, swimmers and climbers.
– A house mouse produces between 40 and 100 fecal droppings each day.
– Mice can survive in a lab for up to two years but usually only live for about five months on their own in the wild (mostly because of predators).

Rodent Prevention and Avoidance Techniques

Mice infestations can happen overnight, and it’s best to catch them while still in the beginning stages so as to minimize the damage done. Expenses for loss of contaminated personal property due to droppings and urine, electrical fires and issues due to mice gnawing on wires, and transmission of diseases are some costly examples of the negative consequences of an infestation. This being said, it is always easier to avoid the situation if possible.

Here are ten simple tips to rodent prevention:

 1. Repair damaged door and window screens.
 2. Install door sweeps on all outside doors.
 3. Screen vents and openings to chimneys.
 4. Seal up cracks and fix holes on the exterior of your home, including areas where utilities and pipes enter the home using caulk, steel wool or a combination of the two.
 5. Store food in sealed containers and don’t let trash build up.
 6. Keep attics, basements and crawl spaces dry and well ventilated.
 7. Eliminate moisture sites, including leaky pipes and clogged drains that provide breeding sites for pests.
 8. Inspect items such as delivery boxes, grocery bags and other packages brought into your home.
 9. Store firewood at least 20 feet away from your home and keep landscaping trimmed with bushes cut back from the house.
 10. If you suspect a pest infestation in your home, contact a licensed pest expert to inspect and treat the pest problem.

Prevention methods such as those mentioned above, specifically maintaining a tidy, clutter and crumb-free environment, can help you avoid the problem altogether. If it’s already too late, a pest control company like Truly Nolen Charlotte can implement a successful and highly effective rodent control strategy, involving sanitation, rodent-proofing and population management.

Truly Nolen Charlotte also offers pest prevention programs, instead of waiting for an infestation, taking professional precautionary measures to safeguard your home before the problem starts can also give you peace of mind. Call 704-910-2936 to schedule an inspection.

12 Mar
BED BUGS ARE GOOD HITCHHIKERS – CALL TRULY NOLEN OCEAN COUNTY

Bed Bugs are Good Hitchhikers – Call Truly nolen Ocean County, NJ Bed Bug pest control

The assumption one must be a poor housekeeper or have poor hygiene to have bed bugs is simply untrue. Bed bugs are good hitchhikers and can easily be transported from place to place as people travel. They can hide in luggage, folded clothes, bedding, furniture, luggage, boxes, and other places. You can come in contact with bed bugs just about anywhere — in a hotel, buses and trains, and even in movie theatres. No business or residence is immune to a bed bug infestation, and they all need annual Bed Bug pest control inspections.

Although it can be difficult to eliminate bed bugs, it’s not impossible. Don’t panic. Don’t throw out all of your things because most of them can be treated and saved. Getting a Bed Bug pest control management professional involved as soon as possible rather than taking time to try to treat the problem yourself can help prevent the infestation from spreading.

Inspect & Identification

The best step is a thorough inspection and accurate identification by a qualified pest professional. Keep in mind that like most other insects, bed bugs will take harborage in any suitable crack or crevice offering protection. A cluttered home provides more places for bed bugs to hide and makes locating and treating them harder. Common harborage areas include mattresses, draperies, furniture, and unlaundered clothing.

Control / Prevention Measures

The best step is a thorough inspection and accurate identification by a qualified pest professional. Keep in mind that like most other insects, bed bugs will take harborage in any suitable crack or crevice offering protection. A cluttered home provides more places for bed bugs to hide and makes locating and treating them harder. Common harborage areas include mattresses, draperies, furniture, and unlaundered clothing.

Step 2: Cracks and Crevices.
Second, the technician treats all major cracks and crevices including the areas where carpeting meets the baseboards or wall surfaces, cracks around doorframes, and where crown mouldings abut wall and ceiling surfaces.

Truly Nolen’s bed bugs pest control program features a high pressure misting system that effectively pushes residential material into seams, cracks, and voids where bed bugs hide.

 • Step 1: Bedding.
  First, the technician treats your bedding set including the mattress, box spring, and bed frame as well as the rest of the bed bug’s primary harborage areas such as the headboard, nightstands, dressers, armoires, and upholstered furniture.
 • Step 2: Cracks and Crevices.
  Second, the technician treats all major cracks and crevices including the areas where carpeting meets the baseboards or wall surfaces, cracks around doorframes, and where crown mouldings abut wall and ceiling surfaces.
 • Step 3: Wall Voids.
  Next, the technician injects material into each wall void to treat the hiding bed bug population.
 • Step 4: Aerosol Treatment.
  Finally, the technician treats any artwork or other moisture sensitive items (books, etc.) in a plastic bag, by cinching the opening of the bag and emitting a one-second blast. The contents remain sealed in the bag to allow the material to eradicate any bed bugs.

Installation of Encasement System

Truly Nolen’s Ocean County, NJ Bed Bug pest control professionals recommend the installation of a mattress and box spring encasement system on each bed following treatment in order to prevent future bed bug infestations. It is a cost effective alternative to purchasing a new bed set and is designed to protect you and your bedding. The system consists of a fully sealed cover for the mattress and box spring. The encasement system seals the bugs already in the mattress and/or box spring inside, where they will die in a few months. It also seals bed bugs out so the beds can’t be re-infested.

Follow-Up Inspection

A follow-up inspection will occur 7 to 10 days after the intensive service to ensure that the bed bug population has been eradicated. Re-inspection is required until the environment is pest free.

Feasting Facts

Bed bug infestations usually occur near areas where people sleep. Fast-moving and nocturnal, bed bugs prefer the host’s head, neck, and upper extremities. The bugs feed from three to 10 minutes until engorged and then crawl away unnoticed. During the day, they hide in the areas around the bed such as the headboard, nightstand, etc. Bed bugs prefer a human host and are attracted by body temperature, natural body odor, and carbon dioxide the host exhales.

When a bed bug bites, they inject saliva containing an anesthetic that prevents a person from realizing they are being bitten and an anticoagulant to thin the blood and increase its blood meal. Most people do not realize they have been bitten until bite marks appear anywhere from one to 14 days after the initial bite.

Emotional Consequences

Having a bed bug infestation in your home can be more than just a nuisance and may cause some homeowners significant stress, resulting in many sleepless nights. Imagine how difficult or embarrassing it might be to call friends or relatives who recently visited to tell them about your pest problem!

Medical Consequences

Bed bugs are not known to spread disease. However their presence may cause itching and lack of sleep. The bite marks are similar to mosquitoes and fleas – a slightly swollen and red area that may itch and be irritating however excessive scratching of the bite site can lead to a secondary infection. Those experiencing an allergic reaction may develop painful lesions and may require medical attention.

12 Mar
KILL UNWANTED PARASITES SUCH AS BED BUGS

kill unwanted parasites such as bed bugs. Our system is a safe and highly-effective alternative to chemical solutions. Treat up to 40,000 sq. feet with just our system. Rest Easy Heat offers a quick and reliable solution to your bed bug concerns. We educate our customers and provide excellence in all aspects of bed bug control.

We understand that having bed bugs in your home is one of the most unsettling problems someone can have. From our experience, most homeowners that have bed bugs DO NOT have severe infestations, rather normal situations. By quickly identifying the infected rooms, we can discuss the findings with you and then discuss the next step to eliminating your current bedbug problem. We can provide you with the perfect method of remedial services to fit your budget. We assess the situation, locate the bugs and give you the service you need.

Call for appointment – (717) 435-5171

#pestcontrol #pests #antcontrol #teremitecontrol #rodentcontrol #beecontrol#bedbugcontrol

26 Feb
TRULY NOLEN TUCSON HIRING EVENT

HIRING FOR OUR TUCSON CUSTOMER CARE CENTER

Be a part of a team that makes a difference to the lives we touch!

JOIN US!!! Truly Nolen of America, Inc. provides countless opportunities to explore. Refreshments and on site interviews. Come and meet our staff!! We invite you to attend our Open House and explore the following career opportunities:
Customer Service Representatives – Multiple shifts available!

Truly Nolen is an Equal Opportunity Employer and a Drug Free Workplace.

Or apply at www.trulynolen.com/careers

TUCSON HIRING EVENT
Tuesday January 23rd, 2018
2:00pm to 6:00pm
3620 E. Speedway Blvd in Tucson, AZ 85716
800-338-7859
Call to let us know you are coming, or register for the event

12 Jan
THE REMARKABLE BEE BRAIN: WHY HUMANS AND BEES

While we know that bees live in highly organized, efficient societies with each bee performing distinct duties in the colony in the service of the queen, researchers have come to the conclusion that some bees, like novelty-seeking humans display exploratory tendencies, indicating that some bees respond in the same way some humans do to thrill-seeking activities.

In a 2012 study published in the journal Science, University of Illinois professor and Institute for Genomic Biology director, Gene Robinson, along with a team of graduate students, discovered that humans and bees share some of the same gene activity patterns in molecular pathways related to thrill-seeking and an innate sense of adventure, formerly thought only to exist in humans and other vertebrates.

Only a few bees in a swarm exhibit the drive to find new food sources and new homes

Bee adventurers “go the extra mile” for the survival of their colonies. In bee hives, only certain bees leave hives to hunt for new food sources and to find new accommodations once populations outgrow their current hives.

These “scout” bees, all females, take the initiative to fly out and hunt for new nests at a critical point when the hive divides and swarms of bees must find new homes in order for the hive to survive. Only about 5% of the swarm feels a higher calling and researchers also found that these nest scouts were, incidentally 3.4 times more likely to become food scouts, as well.

The fact that some scout bees will fly out repeatedly to find different sources for food and will also engage in missions, in search of new lodging points to “the gold standard in personality behavior, according to Robinson. That standard showing “the same tendencies in different contexts,  points to bees exhibiting personality traits. That one bee might be predisposed to certain exceptional behavior, while others are not, suggests that bees might, in fact, possess personalities.

Researchers studied the gene activity in bees’ brains with surprising results

In the Illinois study, researchers set out to determine “the molecular basis for these differences in honey bee behavior,” using “whole-genome microarray analysis to look for differences in the activity of thousands of genes in the brains of scouts and non-scouts.”

While Robinson said that given all bees are foragers, non-scouts and scouts alike, they expected to see some differences in gene activity in scouting and non-scouting brains, but they were surprised at the degree of differences in brain activity between the two study groups.

Researchers are trying to understand what makes human and other animals seek novelty experiences

Studying what makes humans and other animals engage in novelty-seeking behaviors, researchers are tossing around theories related to how thrill-seeking behavior is associated with the brain’s reward system, in response to certain experiences.

Robinsons team found similarities in bees brains related to regulating novelty-seeking in vertebrates

Because researchers in the University of Illinois study found many of the differentially expressed genes, in bee brains that related to GABA signaling in humans and other vertebrates, they narrowed their focus to catecholamine, glutamate and gamma-aminobutyric acid, as these neuro-transmitters are involved in regulating novelty-seeking and responding to rewards in vertebrates.”

Testing their theories, Robinson and associates subjected groups of bees to these chemicals to determine whether or not changes in brain signaling caused novelty-seeking behavior in bees. The research group found that the chemicals glutamate and octopamine increased scouting behavior in previously non-scouting bees, that is to say, bees that had never scouted before. The team also concluded that when they blocked dopamine signaling, scouting behavior decreased.

Similar genetic tool kits evident in behavioral evolution of humans and other animals

Robinson said that this study showed that novelty-seeking behavior in humans, other vertebrates and now insects it appears, evolved along parallel genetic pathways.  Nature’s genetic tool kit – the genes encoding certain molecular pathways, may be responsible for thrill-seeking behavior in different species, each adapting their own definition of novelty-seeking behavior to their own social structures. Evidently, the same molecular pathways have been used repeatedly in the evolution to generate novelty-seeking behavior.

Bees and other stinging pests

While honeybees are essential to our survival as the globe s most significant pollinators and do not usually attack people and pets, unless their colony is threatened, they still pose threats to human health as their venom can cause serious allergic reactions in sensitive people. Also, in recent years, feral bees that existed peacefully among ranchers and farmers, for decades are now showing aggression to people and animals, leading scientists to believe that all feral US bee populations have become Africanized.

Trust Truly Nolen

Although bee activity decreases in cooler climates, during the fall and winter, in warmer areas, bee activity continues all year long. In Southern parts of the US, bees are as common in the fall as leaves changing. Considered nuisance pests around your home or business any time of year, bees and wasps should be handled by a professional pest control company.  Truly Nolen eliminates bees and wasps on your property and offers beehive removal and other programs, such as scout traps to deter bees from settling in too close for comfort to you and your loved ones. Contact Truly Nolen to schedule a free pest inspection and to determine an appropriate plan to keep your home pest-free, throughout the year.